Projectes d’obra civil

  • Camins rurals

Projectes de construcció i millora de camins i carreteres d’accés a nuclis rurals.

  • Edificacions i tancaments

Projectes de construcció i millora de naus, magatzems, silos, dipòsits, refugis i aparcaments. Tancaments de finques.

  • Infraestructures hidràuliques. Legalització de captacions

Projectes d’aprofitaments hidràulics (fonts, pous, captacions, petites presses, punts d’aigua, xarxes de reg, etc.).
Sol·licituds per a legalitzar captacions.

  • Moviments de terres. Estabilització de talussos

Estudis d’estabilitat de vessants i talussos. Disseny de murs de contenció.

  • Direccions d’obra. Estudis de seguretat i salut

Serveis integrals de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut, replanteig, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.

serveis_obracivil