Àrea mediambiental

  • Avaluacions Ambientals Estratègiques i Avaluacions d’Impacte Ambiental

Estudis Ambientals Estratègics (informes de sostenibilitat ambiental) i Estudis d’Impacte Ambiental. Estudis d’Impacte Paisatgístic.

  • Cartografia i Cadastre. Sistemes d’Informació Geogràfica

Elaboració de cartografia ambiental i cadastral mitjançat Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Actualització dels límits cadastrals. Modelització del terreny.

  • Estudis d’activitats en sòl rústic

Estudis de compatibilitat d’usos del sòl segons activitat, canvis d’usos o desenvolupament d’activitats segons la normativa que les afecta.

  • Taxacions i peritatges

Informes de valoració de finques, explotacions i construccions agràries. Valoració de danys per catàstrofes naturals com incendis, allaus, forts vents, etc.

  • Sostenibilitat i energia

Càlcul de la petjada de carboni de productes i organitzacions. Inventaris d’emissions de CO2. PAES.
Projectes d’aprofitament energètic de la biomassa.
Certificats energètics.

  • Estudis hidrològics i hidràulics. Obres i activitats en DPH i ZP

Redacció d’estudis hidrològics i d’inundabilitat mitjançant software especialitzat (HEC-RAS/HEC-geoRAS – HEC-HMS/HEC-geoHMS).
Gestió d’obres i  activitats en domini públic hidràulic i en zona de policia. Memòries per a sol·licitar extracció d’àrids.

  • Restauració hidrològica-forestal

Projectes de restauració hidrològica-forestal/construcció de hidrotècnies de correcció de torrents i canalitzacions i defensa de marges, rius i riberes.
Restauració de graveres i zones degradades.

  • Gestió de la xarxa de senders

Inventaris i planificació de camins històrics i xarxes de senderisme

serveis_mediambient