Gestió forestal i cinegètica

  • Gestió integral dels aprofitaments forestals

Planificació dels aprofitaments, marcatge i control dels treballs. Sol·licitud de subvencions per a la gestió forestal sostenible.

  • Projectes d’ordenació forestal i Plans tècnics de gestió i millora forestal

Redacció de projectes d’ordenació forestal per a forests propietat d’ens municipals.
Redacció de plans tècnics adreçats a propietaris particulars que vulguin conèixer el potencial econòmic de la seva finca, accedir a subvencions per a millorar-la i tenir els límits cartografiats i validats legalment.

  • Gestió cinegètica

Redacció de Plans Cinegètics. Estudis de Fauna. Gestió de censos. Tramitació d’ajudes, permisos i autoritzacions.
Assessorament tècnic a les associacions de caçadors.

  • Infraestructures forestals

Redacció de projectes:

Construcció i/o arranjament de pistes forestals
Dics de contenció, obres de drenatge i estabilització de talussos
Tancaments elèctrics, ramaders i cinegètics
Edificacions en el medi rural

  • Gestió de l’arbrat en àrees urbanes i periurbanes

Informes de previsió de riscos relacionats amb la caiguda d’arbres, malalties i/o plagues que afecten a les masses arbòries, despreniments de rames, afectació del sistema radical a infraestructures de drenatge, etc.

  • Prevenció d’incendis forestals

Plans de prevenció. Planificació d’actuacions per a la prevenció d’incendis forestals (aclarides, estassades, podes, àrees tallafocs, franges de prevenció, punts d’aigua, perímetres de protecció a nuclis urbans).
Assessorament tècnic a les Associacions de Defensa Forestal (ADF).

SLIDE-MarcatgeBosc